Velký speciál: Zázrak mateřství ve světových náboženstvích

Mateřství je vnímáno jako zázrak již od počátku lidstva, a tudíž není divu, že postava MATKY - BOHYNĚ se objevuje v mnoha náboženstvích a kulturách po celém světě. Tato postava je spojována s plodností, mateřstvím, léčivou mocí a ochranou. Pojďte si s námi projít některé z těchto náboženství a zjistěte, jak se tato postava promítá do jejich mytologií a rituálů.

Náboženství starých Řeků

Obyvatelé starého Řecka uctíváli bohy a bohyně spojené s přírodními prvky. Tyto božstva byla často považována za vládce přírodních sil a byla uctívána prostřednictvím různých rituálů a ceremonií

Jednou z těchto bohyň byla Deméter, řecká bohyně zemědělství, úrody a plodnosti. Byla často zobrazována jako zralá žena s věncem z obilí na hlavě a s naloženým snopem obilí nebo s pochodní. Její dceru Persefonu unesl Hádés, bůh podsvětí a Deméteřina bolest z únosu dcery způsobila, že země se stala neúrodnou a chladnou, což vedlo k zimě.

Křesťanství

Křesťanství vychází z učení Ježíše Krista, jehož poselství lásky, milosrdenství a odpuštění tvoří základ křesťanské nauky. Křesťané věří v posmrtný život a vzkříšení, a praktikují modlitbu, bohoslužby a dodržování morálních zásad obsažených v Bibli.

Podle křesťanské víry byla Panna Maria vyvolena Bohem k tomu, aby porodila Spasitele, Ježíše Krista. V křesťanské ikonografii je často zobrazována s dítětem v náručí nebo jako Matka Boží s korunou na hlavě.

Náboženství starověkých Egypťanů

Náboženství starověkých Egypťanů bylo založeno na komplexní víře ve mnoho bohů a bohyní, kteří ovládali různé aspekty života a smrti. Eset, známá také jako Isis, byla jednou z nejvýznamnějších bohyň v egyptské mytologii. Byla považována za bohyni mateřství, ochrany a magie

Eset byla zobrazována jako žena s korunou ve tvaru trůnu a její příběh je spojen s mýtem o Osirisovi, který byl jejím manželem a králem, a o jejich synovi Horovi, bohu slunce. Byla známá svou moudrostí, léčitelskými schopnostmi a ochranou života a rodiny.

Náboženství starověkých Keltů

Náboženství starých Keltů bylo založeno na uctívání mnoha božstev spojených s přírodou, plodností a ochranou. Vyznávali bohy a bohyně spojené s přírodními silami, mrtvými předky, prameny, horami, stromy a rostlinami.

Jedním z klíčových prvků víry Keltů byl kult Velké Matky, která byla symbolem plodnosti a života. Byla spojována se zemí, plodností, mateřstvím a ochranou, se symboly jako země, rostliny, prameny, koně a další zvířata.

Náboženství domorodých Aboriginců

Náboženství domorodých Australanů je velmi rozmanité a zahrnuje mnoho tradic a kultur. Jeho základem je uctívání přírody a jejích prvků, jako jsou země, voda, vzduch a oheň

Aboriginci věří v existenci duchů a božstev a jedním z nejdůležitějších je bohyně-matka Yhi, která je spojována se sluncem a stvořením světa.

Yhi je je klíčovou postavou v aboriginské mytologii, je zobrazována obklopena slunečními paprsky, symbolizujícími její spojení se sluncem a životem. Její příběh zahrnuje stvoření rostlin, zvířat a člověka - a její síla spočívá v úrodě, plodnosti a ochraně.

Náboženství jihoamerických Inků

Inkové, starověká civilizace v Jižní Americe, vzdávali úctu různým bohům a bohyním, přičemž nejuctívanější byl sluneční bůh. Inkové věřili v posmrtný život a prováděli složité pohřební rituály k zajištění bezpečného průchodu zemřelých. 

Příroda hrála významnou roli ve víře Inků, kteří považovali zemi, Pachamamu, za živou bytost, která vyžadovala respekt a péči. 

Měli složitý systém věštění a proroctví, který používali k rozhodování o důležitých věcech, předpovídání budoucnosti a udržování rovnováhy mezi přírodním a nadpřirozeným světem.

Náboženství domorodých Maorů

Náboženství Maorů, původních obyvatel Nového Zélandu, je založeno na uctívání různých bohů a bohyň, které mají kontrolu nad různými aspekty života.

Jednou z nejdůležitějších bohyň je Hine-nui-te-pō. Podle legendy se jednalo o krásnou ženu s dlouhými vlasy, kterou sváděl bůh smrti a která se sama stala bohyní. Má schopnost ovládat růst rostlin a pohyb hvězd a je často zváním v rituálech souvisejících s zemědělstvím a změnou ročních období.

Náboženství severoamerických Irokézů

Náboženství severoamerických Irokézů je založeno na úctě k přírodě, když jsou bohové a bohyně považováni za ztělesnění přírodních jevů a sil.

Eithinoha je v irokézské mytologii bohyní-matkou a stvořitelkou života. Je zobrazována jako krásná žena s dlouhými vlasy a zlatými šaty. Podle legendy Eithinoha spala až do doby, než ji probudil zvuk bubnu. Když se probudila, vytvořila zem a všechny živé bytosti.

Hinduismus

Hinduisté věří v existenci jediného boha, který se projevuje v mnoha podobách a avatárech, jako jsou Brahma, Vishnu a Šiva, zastávající role stvořitele, udržovatele a ničitele vesmíru.

Hinduistickými bohyněmi, spojovanými s mateřstvím a plodností jsou Durga, Kali a Parvátí. Durga byla bohyní ochrany, zatímco Kali byla bohyní destrukce a Parvátí byla bohyní lásky a plodnosti.

Budhismus a taoismus

Buddhismus je náboženství založené na učení Siddhárthy Gautamy, známého jako Buddha, který žil v Indii v 6. století př. n. l.

Kuan Yin, známá také jako Quan Yin nebo Guanyin, je v buddhismu i taoismu ochránkyní a bohyní soucitu. Je často zobrazována jako ženská postava s něžným výrazem, držící květ lotosu nebo dětskou postavu. Je považována za bytost, která slyší modlitby a pomáhá lidem v nouzi, spojována s léčením a ochranou.

Šintoismus

Šintoismus je státní náboženství Japonska, které se zabývá uctíváním bohů a bohyň zvaných kami. Šintoistický panteon je velmi rozsáhlý a zahrnuje mnoho různých kami, kteří jsou spojováni s přírodou, místy, předky a abstraktními koncepty. 

Amaterasu je v japonské mytologii sluneční bohyní a její jméno doslova znamená "Ta, co osvětluje nebe". Je jí přičítán vynález pěstování rýže a pšenice, získávání vláken bource morušového a také tkaní na stavu. Je považována za patronku plodnosti a mateřství.