OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (CZ)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (SK)

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (CZ)

MILKIE Shop s.r.o.,

sídlem Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, IO 07627980, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304324, e-mail info@milkie.cz, telefonní číslo +420 792 322 098, („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., obanskzákoník, ve znní pozdjích pedpis(„Obanskzákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakoto kupujících, a Nás, jakoto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základkupní smlouvy („Smlouva“) uzavené prostednictvím E-shopu na webovch stránkách www.milkie.cz

Vechny informace o zpracování Vaich osobních údajjsou obsaeny v Zásadách zpracování osobních údaj, která naleznete zde.

Ustanovení tchto Podmínek jsou nedílnou souástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Znní Podmínek můžeme jednostrannmnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní Podmínek. Jak jistvíte, tak komunikujeme primárnna dálku. Proto i pro nai Smlouvu platí, e jsou pouity prostedky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez souasné fyzické pítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavena distanním zpsobem v prostedí E-shopu, a to prostednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“). Pokud nkterá ást Podmínek odporuje tomu, co jsme si spolenschválili v rámci procesu Vaeho nákupu na Naem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda ped Podmínkami pednost.

 

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.  Cena je finanní ástka, kterou budete hradit za Zboí;

1.2.  Cena za dopravu je finanní ástka, kterou budete hradit za doruení Zboí, a to vetně ceny za jeho zabalení;

1.3.  Celková cena je souet Ceny a Ceny za dopravu; 

1.4.  DPH je daz pidané hodnoty dle platnch právních pedpis;

1.5.  Faktura je daovdoklad vystavenv souladu se zákonem o dani z pidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.  Objednávka je Vázávaznnávrh na uzavení Smlouvy o koupi Zboí s Námi;

1.7.  Uivatelsket je úet zízenna základVámi sdlench údaj, jeumožňuje uchování zadanch údaja uchovávání historie objednaného Zboí a uzavench Smluv;

1.8.  Vy jste osoba nakupující na Naem E-shopu, právními pedpisy oznaovaná jako kupující;

1.9.  Zboje ve, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.  KoupZboí je moná jen pes webové rozhraní E-shopu.

2.2.  Pi nákupu Zboí je Vae povinnost poskytnout Nám vechny informace správna pravdiv. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy povaovat za správné a pravdivé.

2.3.  Na naem E-shopu také poskytujeme pístup k hodnocení Zboí provedenému jinmi spotebiteli. Autenticitu takovch recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, e propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudív interním systému u kadého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, e recenze pochází od reálného spotebitele.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  Smlouvu s Námi je moné uzavít pouze v eském nebo slovenském jazyce.

3.2.  Smlouva je uzavírána na dálku prostednictvím E-shopu, piemnáklady na pouití komunikaních prostedkna dálku hradíte Vy. Tyto náklady se vak nijak nelií od základní sazby, kterou hradíte za pouívání tchto prostedk(tedy zejména za pístup k internetu), ádné dalí náklady útované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte oekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, e prostedky komunikace na dálku vyuíváme.

3.3.  K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavít, je teba, abyste na E-shopu vytvoili Objednávku. V tomto návrhu musí bt uvedeny následující údaje:

a)  Informace o nakupovaném Zboí (na E-shopu oznaujete Zboí, o jehonákup máte zájem, tlaítkem “Pidat do koíku”);

b)  Informace o Cen, Cenza dopravu, zpsobu platby Celkové ceny a poadovaném zpsobu doruení Zboí; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uivatelského prostedí E-shopu, pieminformace o Cen, Cenza dopravu a Celkové cenbudou uvedeny automaticky na základVámi zvolného Zboí, zpsobu jeho doruení a platby;

c)  Své identifikaní a kontaktní údaje slouící k tomu, abychom mohli doruit Zboí, zejména tedy jméno, píjmení, doruovací adresu, telefonní íslo a e-mailovou adresu.

3.4.  V prbhu tvorby Objednávky může ado doby jejího dokonení údaje mnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostednictvím stisku tlaítka „Objednat s povinností platby” Objednávku dokoníte. Ped stiskem tlaítka musíte ale jetpotvrdit Vae seznámení se a souhlas s tmito Podmínkami, v opaném pípadnebude moné Objednávku dokonit. K potvrzení a souhlasu slouí zatrhávací políko. Po stisku tlaítka “Objednat s povinností platby” budou vechny vyplnné informace odeslány pímo Nám.

3.5.  Vai Objednávku Vám v co nejkratí dobpoté, kdy Nám bude doruena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vai e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Souástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou pílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znní úinném ke dni Objednávky, tj. ve znní piloeném jako píloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoí nedílnou souást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavení Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6.  Mohou nastat i pípady, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboí není dostupné nebo pípady, kdy objednáte vtí poet kusZboí, nekolik je z naí strany umonno. Informaci o maximálním potu Zboí Vám vak vdy v rámci E-shopu pedem poskytneme a nemla by pro Vás bt tedy pekvapivá. V pípad, e nastane jakkoli dvod, pro kternemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení Smlouvy v pozmnné podoboproti Objednávce. Smlouva je v takovém pípaduzavena ve chvíli, kdy Nai nabídku potvrdíte.

3.7.  V pípad, e v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevnchybná Cena, nejsme povinni Vám Zboí za tuto Cenu dodat ani v pípad, kdy jste obdreli potvrzení Objednávky, a tedy dolo k uzavení Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladnkontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení nové Smlouvy v pozmnné podoboproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém pípaduzavena ve chvíli, kdy Nai nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Cense povauje napíklad situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé cenu jinch prodejcnebo chybí i pebvá cifra.

3.8.  V pípad, kdy dojde k uzavení Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9.  V pípad, e máte zízen Uivatelsket, můžete uinit Objednávku jeho prostednictvím. I v takovém pípadmáte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost pedvyplnnch údaj. Zpsob tvorby Objednávky je vak toton, jako v pípadkupujícího bez Uivatelského útu, vhodou vak je, e není teba opakovanvyplovat Vae identifikaní údaje.

3.10. V nkterch pípadech umožňujeme na nákup Zboí vyuít slevu. Pro poskytnutí slevy je teba, abyste v rámci Objednávky vyplnili údaje o této slevdo pedem ureného pole. Pokud tak uiníte, bude Vám Zboí poskytnuto se slevou. Pípadné slevy z ceny zboí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnkombinovat.

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.  Na základVaí registrace v rámci E-shopu můžete pistupovat do svého Uivatelského útu.

4.2.  Pi registraci Uivatelského útu je Vae povinnost uvést správna pravdivvechny zadávané údaje a v pípadzmny je aktualizovat.

4.3.  Pístup k Uivatelskému útu je zabezpeen uivatelskm jménem a heslem. Ohledntchto pístupovch je Vaí povinností zachovávat mlenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V pípad, e dojde k jejich zneuití, neneseme za to ádnou odpovdnost.

4.4.  Uivatelsket je osobní, a nejste tedy oprávnni umonit jeho vyuívání tetím osobám.

4.5.  VáUivatelsket můžeme zruit, a to zejména v pípad, kdyjej více, ne2 roky nevyuíváte, i v pípad, kdy poruíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6.  Uivatelsket nemusí bt dostupnnepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.  Cena je vdy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozejmve Smlouv. V pípadrozporu mezi Cenou uvedenou u Zboí v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vdy totoná s cenou ve Smlouv. V rámci návrhu Objednávky je téuvedena Cena za dopravu, pípadnpodmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2.  Celková cena je uvedena vetnDPH vetnvekerch poplatkstanovench zákonem.

5.3.  Platbu Celkové ceny po Vás budeme poadovat po uzavení Smlouvy a ped pedáním Zboí. Úhradu Celkové ceny můžete provést tmito zpsoby.

a)  Bankovním pevodem. Informace pro provedení platby Vám zaleme v rámci potvrzení Objednávky. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena splatná do 10 pracovních dn.

b)  Kartou online nebo online pevodem. V takovém pípadprobíhá platba pes platební bránu COMGATE, piemplatba se ídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/files/2024-cz-obchodni-podminky- comgate-od-9-11-2023.pdf. V pípadplatby kartou online je Celková cena splatná do 10 pracovních dn.

c)  Dobírkou. V takovém pípaddojde k platbpi doruení Zboí oproti pedání Zboí. V pípadplatby dobírkou je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

5.4.  Faktura bude vystavena v elektronické podobpo uhrazení Celkové ceny a zaslána na Vai e-mailovou adresu.

5.5.  Vlastnické právo ke Zboí na Vás pechází apoté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboí pevezmete. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena zaplacena pipsáním na Náet, v ostatních pípadech je zaplacena v okamik provedení platby.

 

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1.  Zboí Vám bude dorueno nejpozdji do 10 pracovních dní zpsobem dle Vaí volby, piemmůžete vybírat z následujících moností:
 

a)  Osobní odbr v expediním skladu v Liberci; 

b)  Osobní odbr na vdejních místech spolenosti Zásilkovna;

c)  Doruení prostednictvím dopravních spoleností GLS nebo PPL. 

6.2.  Zboí je moné doruit pouze v rámci eské republiky, na Slovensko nebo do Nmecka.

6.3.  Doba doruení Zboí vdy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném zpsobu doruení a platby. Pedpokládaná doba doruení Zboí Vám bude sdlena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v tchto Podmínkách je pouze orientaní a může se liit od skutené doby dodání. V pípadosobního odbru na provozovnVás vdy o monosti vyzvednutí Zboí budeme informovat prostednictvím e-mailu nebo textové zprávy na mobilní telefon.

6.4.  Po pevzetí Zboí od dopravce je Vae povinnost zkontrolovat neporuenost obalu Zboí a v pípadjakchkoli závad tuto skutenost neprodlenoznámit jak dopravci, tak Nám. V pípad, e dolo k závadna obalu, která svdí o neoprávnné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaí povinností Zboí od dopravce pevzít.

6.5.  V pípad, kdy poruíte svoji povinnost pevzít Zboí, s vjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, nemá to za následek poruení Naí povinnosti Vám Zboí doruit. Zároveto, e Zboí nepevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém pípadvzniká právo od Smlouvy odstoupit z dvodu Vaeho podstatného poruení Smlouvy, pípadnZboí uskladnit, za conám od Vás náleí úplata v obvyklé výši. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení úinné v den, kdy Vám toto odstoupení doruíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, pípadnna nárok na náhradu kody, pokud vznikla.

6.6.  Pokud je z dvodvzniklch na Vaí stranZboí doruováno opakovannebo jinm zpsobem, nebylo ve Smlouvdohodnuto, je Vaí povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovanm doruením spojené. Platební údaje pro zaplacení tchto nákladVám zaleme na Vai e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouva jsou splatné 14 dnod doruení e-mailu.

6.7.  Nebezpení kody na Zboí na Vás pechází v okamiku, kdy ho pevezmete. V pípad, kdy Zboí nepevezmete, s vjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpekody na Zboí pechází v okamiku, kdy jste mli monost ho pevzít, ale z dvodna Vaí strank pevzetí nedolo. Pechod nebezpekody na Zboí pro Vás znamená, e od tohoto okamiku nesete vekeré dsledky spojené se ztrátou, zniením, pokozením i jakmkoli znehodnocením Zboí.

6.8.  V pípad, e Zboí nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientaní doba dostupnosti Vás budeme vdy informovat, piemVám vdy sdlíme novou oekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, e nebude moné Zboí dodat.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zaruujeme, e v dobpechodu nebezpekody na Zboí podle l. 6.7 Podmínek je Zboí bez vad, zejména pak, e Zboí: 

a)  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b)  je vhodné k úelu, pro kterho poadujete a s nímsouhlasíme;

c)  je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d)  je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e)  množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f)  je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g)  odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2.  Práva a povinnosti ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunmi obecnzávaznmi právními pedpisy (zejména ustanoveními § 2099 a2117 a § 2161 a2174b Obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

7.3.  V pípad, e bude mít Zboí vadu, tedy zejména pokud nebude splnna nkterá z podmínek dle l. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnní (tedy Zboí reklamovat) zasláním e-mailu na adresu info@milkie.cz. Pro reklamaci můžete vyuít také vzorovformuláposkytovanz Naí strany, ktertvoí pílohu Obchodních podmínek. Reklamaci vyídíme v souladu s Vámi uplatnnm právem z vadného plnní.

7.4.  Má-li Zboí vadu, máte následující práva:

a)  na odstranní vady dodáním nového Zboí bez vady, nebo dodáním chybjící ásti Zboí; nebo

b)  na odstranní vady opravou Zboí, ledae by byl zvolenzpsob odstranní vady nemonnebo ve srovnání s druhm zpsobem nepiměřennákladn, cose posoudí zejména s ohledem na vznam vady, hodnotu, kterou by Zboí mlo bez vady, a to, zda může bt druhm zpsobem vada odstranna bez znanch obtíí pro vás.

7.5.  Jsme oprávnni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemoné nebo nepiměřennákladné zejména s ohledem na vznam vady a hodnotu, kterou by Zboí mlo bez vady. 

7.6.  Dále máte právo na:

a)  piměřenou slevu z Ceny; nebo

b)  odstoupení od Smlouvy,

jestlie:

- odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními pedpisy;

- se vada projeví opakovan,

- je vada podstatnm poruením Smlouvy; nebo

- je z naeho prohláení nebo z okolností zjevné, e vada nebude odstranna v piměřené dobnebo bez znanch obtíí pro Vás.

7.7.  Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleí v pípad, je-li vada Zboí nevznamná.

7.8.  V pípad, e jste si vadu na Zboí zpsobili sami, práva z vadného plnní Vám nenáleí.

7.9.  Vadou Zboí není opotebení Zboí zpsobené jeho obvyklm uíváním.

7.10.  Pi uplatnní reklamace Vám zaleme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a)  datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b)  co je obsahem reklamace;

c)  jakzpsob vyízení reklamace poadujete;

7.11.  Nedohodneme-li se na delí lht, do 30 dnod obdrení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhta marnuplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo poadovat piměřenou slevu.

7.12.  O vyízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem,obsahujícím potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace. Pokud je reklamace oprávnná, náleí Vám náhrada úelně vynaloench náklad. Tyto náklady jste povinni prokázat, nap. útenkami i potvrzeními o cenza dopravu. V pípad, e dolo k odstranní vady dodáním nového Zboí, je Vaí povinností Nám pvodní Zboí vrátit, náklady na toto vrácení vak hradíme My.

7.13.  V pípad, e jste podnikateli, je Vaí povinností oznámit a vytknout vadu bez zbyteného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozdji vak do tí dnod pevzetí Zboí.

7.14.  V pípad, e jste spotebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnní u vady, která se vyskytne u spotebního Zboí ve lht24 msícod pevzetí Zboí.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.  K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukonení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho poátku, může dojít z dvoda zpsoby uvedenmi v tomto lánku, pípadnv dalích ustanoveních Podmínek, ve kterch je monost odstoupení vslovnuvedena. 

8.2.  V pípad, e jste spotebitel, tedy osoba kupující Zboí mimo rámec své podnikatelské innosti, máte v souladu s ustanovením §1829 obanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání dvodu ve lht14 dnode dne uzavení Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboí, pak do trnácti dnod jeho pevzetí. V pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, jejímpedmtem je nkolik kusZboí nebo dodání nkolika ástí Zboí, zaíná tato lhta běžet adnem dodání posledního kusu nebo ásti Zboí, a v pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, na základkteré Vám budeme Zboí dodávat pravidelna opakovan, zaíná běžet dnem dodání první dodávky.

8.3.  Od Smlouvy můžete odstoupit rokazatelnm zpsobem (zejména zasláním e-mailu na adresu info@milkie.cz). Pro odstoupení můžete vyuít také vzorovformuláposkytovanz Naí strany, ktertvoí pílohu Obchodních podmínek.

8.4.  Ani jako spotebitel vak nemůžete od Smlouvy odstoupit v pípadech, kdy je pedmtem Smlouvy plnní uvedené v § 1837 Obanského zákoníku.

8.5.  Lhta k odstoupení dle l. 8.2 Podmínek se povauje za zachovanou, pokud Nám v jejím prbhu odelete oznámení, e od Smlouvy odstupujete.

8.6.  V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboí zaslat do 14 dnod odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboí k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avak pouze ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, kterjsme pro dodání Zboí nabízeli. V pípadodstoupení z dvodu, e My poruíme uzavenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboí k Nám, ovem opt pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, kterjsme pi dodání Zboí nabízeli.

8.7.  V pípadodstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnode dne úinnosti odstoupení na úet, ze kterého byla pipsána, pípadnna úet zvolenodstoupení od Smlouvy. ástka vak nebude vrácena díve, neZboí obdríme, nebo Nám prokáete, e dolo k jeho zaslání zpt Nám. Zboí Nám prosím vracejte isté, pokud mono vetnoriginálního obalu.

8.8.  V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek Nám vak odpovídáte za sníení hodnoty Zboí, které vzniklo v dsledku nakládání s tímto zboím jinak, neje nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkností Zboí, tj. zpsobem, jakm byste se se Zboím seznamovali v kamenné prodejn. V pípad, e jsme Vám jetnevrátili Cenu, jsme oprávnni pohledávku z titulu nákladzapoíst na Vai pohledávku na vrácení Ceny.

8.9.  My jsme oprávnni odstoupit od Smlouvy kdykoliv ped tím, neVám dodáme Zboí, pokud existují objektivní dvody, pronení moné Zboí dodat (zejména dvody na strantetích osob nebo dvody spoívající v povaze Zboí), a to i ped uplynutím doby uvedené v l. 6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, e jste uvedli v Objednávce zámrnnesprávné informace. V pípad, e nakupujete zboí v rámci své podnikatelské innosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávnni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání dvodu.

 

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1.  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni ádnmi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Obanského zákoníku.

9.2.  Vyizování stíností spotebitelzajišťujeme prostednictvím elektronické adresy info@milkie.cz Informaci o vyízení stínosti zaleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.3.  K mimosoudnímu eení spotebitelskch sporze Smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 796/44, 110 00 Praha 1, I: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím, kterje spotebitelem, z kupní smlouvy uzavené elektronickmi prostedky.

9.4.  Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013, o eení spotebitelskch sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ ES (naízení o eení spotebitelskch sporon-line).

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.  Pokud Náa Váprávní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy napíklad budeme zasílat zboí mimo území eské republiky), bude se vztah vdy ídit právem eské republiky.

10.2.  Vekerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doruovat elektronickou potou. Nae e-mailová adresa je info@milkie.cz. My budeme doruovat korespondenci na Vai e- mailovou adresu uvedenou ve Smlouv, v Uivatelském útu nebo pes kterou jste nás kontaktovali.

10.3.  Smlouvu je moné mnit pouze na základnaí písemné dohody. Jsme oprávnni zmnit a doplnit tyto Podmínky, avak tato zmna se vak nedotkne jiuzavench Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzaveny po nabytí úinnosti této zmny. Informace o zmnVám zaleme na Vai e-mailovou adresu nejmén14 dní ped úinností této zmny. 

10.4.  V pípadvyšší moci nebo událostí, které nelze pedvídat (pírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, vpadky subdodavatelapod.), neneseme odpovdnost za kodu zpsobenou v dsledku nebo souvislosti s pípady vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delí ne10 dn, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit. 

10.5.  Pílohou Podmínek je vzorový formulář pro Reklamaci a vzorový formulář pro Odstoupení od Smlouvy.

10.6.  Smlouva vetnPodmínek je archivována v elektronické podobu Nás, ale není Vám pístupná. Vdy vak tyto Podmínky a shrnutí Objednávky obdríte e-mailem pi potvrzení Objednávky a budete tedy mít vdy pístup ke Smlouvi bez Naí souinnosti. Doporuujeme vdy potvrzení Objednávky a Podmínky uloit.

10.7.  Tyto Podmínky nabvají úinnosti 25.2.2024.

 
 
 
VZOR FORMULÁŘE PRO REKLAMACI ZBOŽÍ

 

Adresát: MILKIE STOREman, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec

Tento reklamační formulář zašle kupující Společnosti písemně elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti info@milkie.cz

 

Datum uzavení Smlouvy:

Jméno a píjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboí, které je reklamováno:

Popis vad Zboí:

Navrhovanzpsob pro vyízení reklamace:

 

Zároveň žádám o zaslání potvrzení o uplatnní reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jakzpsob vyízení reklamace poaduji, spolu s uvedením mch kontaktních údajpro úely poskytnutí informace o vyízení reklamace.

Datum:

Podpis:


 

 

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát: MILKIE STOREman, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti info@milkie.cz

 

Datum uzavení Smlouvy:

 

Jméno a píjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboí, kterého se Smlouva tká:

 

Zpsob pro navrácení obdrench finanních prostedk, pípadnuvedení ísla bankovního útu:

 

 

Je-li kupující spotebitelem má právo v pípad, e objednal zboí prostednictvím e-shopu spolenosti MILKIE Shop s.r.o. („Spolenost“) nebo jiného prostedku komunikace na dálku, mimo pípady uvedené v § 1837 zák. . 89/2012 Sb., obanskzákoník, ve znní pozdjích pedpisodstoupit od jiuzavené kupní smlouvy do 14 dnode dne uzavení smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboí, pak do trnácti dnod jeho pevzetí. V pípadsmlouvy, jejímpedmtem je nkolik kuszboí nebo dodání nkolika ástí zboí, zaíná tato lhta běžet adnem dodání posledního kusu nebo ásti zboí, a v pípadsmlouvy, na základkteré má bt zboí dodáváno pravidelna opakovan, ode dne dodání první dodávky.

Odstoupí-li kupující, kterje spotebitelem, od kupní smlouvy, zale nebo pedá Spolenosti bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od kupní smlouvy, zboí, které od ní obdrel.

Odstoupí-li kupující, kterje spotebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Spolenost bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od kupní smlouvy, vechny peněžní prostedky (kupní cenu dodaného zboí) vetnnákladna dodání, které od nho na základkupní smlouvy pijala, stejnm zpsobem. Jestlie kupující zvolil jin, nenejlevnjí zpsob dodání zboí, kterSpolenost nabízí, vrátí Spolenost kupujícímu náklady na dodání zboí pouze ve výši odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání zboí. Spolenost není povinna vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nezboí obdrí zpt nebo nekupující prokáe, e zboí Spolenosti odeslal.

Datum:

Podpis:

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (SK)

  

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) spoločnosti MILKIE Shop s.r.o., so sídlom

Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, IČO 07627980, zapísané v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 304324, e-mail info@milkie.cz, telefónne číslo +420 792 322 098,  alebo „Predávajúci”) upravujú v súlade s ustanovením českého § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občanského zákoníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúcich, vzniknutá v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („Zmluva“) uzatvorenej prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.milkie.cz

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie Podmienok môžeme jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva je tak uzatvorená dištančným spôsobom v prostredí E-shopu, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky ( „webové rozhranie E-shopu“). Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

 

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.5. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.6. Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.7. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;

1.8. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

2.1. Kúpa Tovar je možná iba cez webové rozhranie E-shopu.

2.2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli v Objednávke budeme teda považovať za správne a pravdivé.

2.3. Na našom E-shope tiež poskytujeme prístup k hodnoteniu Tovaru vykonanému inými spotrebiteľmi. Autenticitu takýchto recenzií zaisťujeme a kontrolujeme tým, že prepájame hodnotenia s konkrétnymi objednávkami, teda v internom systéme pri každom hodnotení vidíme aj prepojené ID objednávky, a tak sme schopní overiť a preukázať, že recenzie pochádzajú od reálneho spotrebiteľa.

 

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1. Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť iba v českom alebo slovenskom jazyku.

3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

3.3. Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a)  Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom “Pridať do košíka”);

b)  Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;

c)  Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.4. V priebehu tvorby Objednávky môže až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby” Objednávku dokončíte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky formou prílohy e-mailovej správy. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky, tj v znení priloženom ako príloha potvrdzujúca e-mailové správy, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Potvrdením Objednávky dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami.

3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte Tovarov Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba alebo prebýva cifra.

3.8. V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

3.9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať Vaše identifikačné údaje.

3.10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje av prípade zmeny ich aktualizovať.

4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

4.4. Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.

4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 2 roky nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

5.3. Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať týmito spôsobmi.

a)  Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 10 pracovných dní.

b)  Kartou online alebo online prevodom. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu COMGATE, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/files/2024-cz-obchodni-podminky- comgate-od-9 -11-2023.pdf.  V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 10 pracovných dní.

5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

 

6. DORUČENIE TOVARU

6.1. Tovar Vám bude doručený najneskôr do 10 pracovných dní spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

a)  Osobný odber v expedičnom sklade v Liberci;

b)  Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa;

c)  Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností GLS alebo PPL;

6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Českej republiky, Slovenska alebo Nemecka.

6.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na prevádzkarni Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy na mobilný telefón.

6.4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru av prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ako dopravcovi, tak Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

6.5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo nám od Vás náleží odplata v obvyklej výške. Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

6.6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.

6.7. Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

6.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä potom, že Tovar:

a)  zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b)  je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým súhlasíme;

c) je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

d) je vhodné na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa;

e) množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené nami alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

f)  je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať; a

g)  zodpovedá kvalitou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré Vám boli poskytnuté pred uzavretím zmluvy.

7.2. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.3. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.1, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva z vadného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu na adresu info@milkie.cz. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia.

7.4. Ak má Tovar vadu, máte nasledujúce práva:

a)  na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady, alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo

b)  na odstránenie vady opravou Tovaru, okrem ak by bol zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým spôsobom neprimerane nákladný, čo sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre vás.

7.5. Sme oprávnení odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

7.6. Ďalej máte právo na:

a)  primeranú zľavu z Ceny; alebo

b)  odstúpenie od zmluvy,

ak:

- odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;

- sa vada prejaví opakovane,

- je vada podstatným porušením Zmluvy; alebo

- je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Vás.

7.7. Právo na odstúpenie od Zmluvy nepatrí v prípade, ak je vada Tovaru nevýznamná.

7.8. V prípade, že ste si vadu na Tovar spôsobili sami, práva z vadného plnenia Vám nepatria.

7.9. Chybou Tovaru nie je opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

7.10. Pri uplatnení reklamácie Vám zašleme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

a) dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;

b) čo je obsahom reklamácie;

c)  aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;

7.11. Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, do 30 dní od obdržania reklamácie odstránime vady a poskytneme Vám informáciu o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Pokiaľ táto lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

7.12. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom, obsahujúcim potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu vady dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.

7.13. V prípade, že ste podnikateľmi, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

7.14. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatiť práva z chybného plnenia pri vade, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, av prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína bežať dňom dodania prvej dodávky.

8.3. Od Zmluvy môžete odstúpiť rokazateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu na adresu info@milkie.cz). Na odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok.

8.4. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.

8.5. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.

8.7. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený odstúpenie od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Tovar obdržíme, alebo Nám preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.8. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok Nám však zodpovedáte za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby ste sa zoznámili s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, tj spôsobom, akým by ste sa s Tovarom zoznamovali v kamennej predajni. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

8.9. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 6.1 Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.

 

9. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

9.1. Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.2. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@milkie.cz Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

9.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Českej republiky.

10.2. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je info@milkie.cz. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

10.3. Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. Sme oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, avšak táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny.

10.4. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

10.5. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre Reklamáciu a vzorový formulár pre Odstúpenie od Zmluvy.

10.6. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a zhrnutie Objednávky obdržíte e-mailom pri potvrdení Objednávky a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

10.7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 25.2.2024.

 

 

VZOR FORMULÁRA PRE REKLAMÁCIU TOVARU

 

Adresát: MILKIE STOREman, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec, Česká republika

Tento reklamačný formulár zašle kupujúci Spoločnosti písomne elektronicky na e-mailovú adresu Spoločnosti info@milkie.cz

  

Dátum uzavretia Zmluvy:

Meno a priezvisko:

Adresa:

E-mailová adresa:

Tovar, ktorý je reklamovaný:

Popis vad Tovaru:

Navrhovaný spôsob pre vybavenie reklamácie:

 

Zároveň žiadam o zaslanie potvrdenia o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som toto právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujem.

Dátum:

Podpis:


 

 

VZOR FORMULÁRA PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Adresát: MILKIE STOREman, Vrchlického 338/3, 460 01 Liberec, Česká republika

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne elektronicky na e-mailovú adresu Spoločnosti info@milkie.cz 

Dátum uzavretia Zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Špecifikácia Tovaru, ktorého sa Zmluva týka:

 

Spôsob pre vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti MILKIE Shop s.r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, okrem prípadov uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pokiaľ sa jedná o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, av prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky .

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej obdržal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Dátum:

Podpis: